Muvhaz.hu

Könyvtár kölcsönzési szabályzat


 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

I. A könyvtár szolgáltatásai

A könyvtár nyilvános közművelődési könyvtár, nyitvatartási időben alap- és kiegészítő szolgáltatásaival áll olvasói rendelkezésére.

Térítésmentes szolgáltatások:

§ Tájékoztatás a könyvtár gyűjteményéről, szolgáltatásairól

§ A könyvtári dokumentumok helyben használata

§ Böngészés a szabadpolcos térben

§ Tájékozódás a könyvtár katalógusaiban a könyvtárban megtalálható irodalomról

Könyvtári tagsággal igénybe vehető szolgáltatások:

§ Kölcsönzés /az állomány meghatározott részére terjed ki/

§ Előjegyzés bent nem lévő dokumentumokra

§ Könyvtárközi kölcsönzés

§ Másolatkészítés

II. A könyvtári beíratkozás és a kölcsönzés rendje

1.Beíratkozás

A beíratkozás személyesen, a belépési nyilatkozat aláírásával történik. A beíratkozáshoz személyi igazolvány, illetve a kedvezményre jogosító igazolvány szükséges. 18 éven aluli használó könyvtári tagságához szülőjének, gondviselőjének 18 éven felüli magyar állampolgárnak a kezessége, írásos hozzájárulása szükséges. Az olvasó a személyes adataiban bekövetkezett változásokat köteles bejelenteni a könyvtárnak. A könyvtár az adatvédelmi törvényben foglaltaknak megfelelően köteles gondoskodni az olvasók adatainak védelméről. Az olvasó olvasójegyet kap, mely a beíratkozás napjától egy évig érvényes. Beíratkozásnál az olvasó szóbeli tájékoztatást kap a könyvtár használatáról, szolgáltatásairól, valamint elolvashatja a könyvtárban kifüggesztett  könyvtárhasználati szabályzatot.

2.Könyvtári tagsági díjak

A térítési díjat a Kossuth Lajos Közösségi Ház és Könyvtár igazgatója határozza meg. 16 év alattiak és 70 év felettiek ingyenesen használhatják a könyvtárat. Könyvtári, levéltári, múzeumi, közművelődési dolgozók, valamint pedagógusok a kedvezményre jogosító igazolvány felmutatásával szintén térítési díj fizetése nélkül iratkozhatnak be a könyvtárba.

3.A kölcsönözhető dokumentumok száma

Egyszerre kikölcsönözhető példányszám könyvek esetében 6. Többkötetes mű esetén az egyes kötetek külön darabnak számítanak. Újságok, hetilapok, folyóiratok esetén – a legfrissebb szám kivételével – 10 darab kölcsönözhető. Az állandó használat céljait szolgáló kézikönyveket, különleges értékű, ritka példányokat, albumokat csak a könyvtárban történő olvasásra, tanulmányozása lehet igénybe venni.

4.Rendkívüli kölcsönzés

Rendkívüli engedményként olvasótermi példányokat is kölcsönöz a könyvtár hétvégére, illetve zárástól nyitásig. A rendkívüli engedmény körébe tartozó műveket a könyvtárvezető határozza meg.


 

5.A kölcsönzés időtartama

A kölcsönzés időtartama 1 hónap. Ez egyes nagyon keresett dokumentumok esetében rövidebb is lehet.

6.Hosszabbítás

A kölcsönzési határidő a határidő lejárta előtt  az olvasó kérésére többször meghosszabbítható, a dokumentum bemutatása nélkül, telefonon is, ha a műre nem érkezett be előjegyzés.

7.Előjegyzés

Az olvasó, ha az általa keresett dokumentum megtalálható a könyvtár állományában, de az kölcsönzés miatt nem elérhető, kérheti annak előjegyzését. Visszaérkezés után, az előjegyzés időrendjében, írásban vagy telefonon értesíteni kell az olvasót, hogy a keresett dokumentum már hozzáférhető, és azt részére 5 napon át fenn kell tartani.

8.Könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtár azokat a dokumentumokat, amelyek gyűjteményében nem találhatóak meg, könyvtárközi kölcsönzés útján szerzi meg az olvasó számára. A könyvtárközi kölcsönzéssel kért dokumentumok használatának feltételeit mindenkor a kölcsönadó könyvtár szabja meg.

9.Visszavétel

A kölcsönzési idő lejártával az olvasónak sértetlen állapotban kell a dokumentumokat visszaszolgáltatnia.

10.Felszólítás

Ha az olvasó a kölcsönvett művet a lejárat napjáig nem szolgáltatja vissza, a könyvtár 2 hét türelmi idő letelte után felszólítást küld a késedelmes olvasónak, amit a tartozás fennálltáig kéthetenként megismétel.

11.Kizárás

Azt az olvasót, aki a könyvtárral szemben fennálló bármilyen tartozását nem rendezte, a tartozás rendezéséig a kölcsönzésből ideiglenesen kizártnak kell tekinteni.

12.Elveszett dokumentumok

A kölcsönzés során elveszített vagy megrongált dokumentum értékét az olvasó minden esetben köteles megtéríteni. Minden eset egyedi elbírálás alá esik, a díj mértékét a dokumentum gyűjteményi értéke határozza meg. Elfogadjuk az elveszett könyvvel megegyező kiadású és értékű megfelelő állapotú könyvet is.

III. A könyvtár nyitva tartása

A könyvtár nyitvatartási idejét az olvasók igényeinek figyelembevételével a Kossuth Lajos Közösségi Ház és Könyvtár igazgatója határozza meg, a könyvtárvezetővel egyetértésben. Az érvényes nyitvatartási időt a könyvtár bejárata közelében ki kell függeszteni, valamint az olvasójegyekre rá kell vezetni.

 

A könyvtárhasználó kezdeményezheti a könyvtárhasználati szabályzat módosítását.